Adatvédelmi tájékoztató


Közzétéve: 2017. 05. 04. • Frissítve: 2017. 06. 14.


A felhasználó a regisztrációval és a szabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatai alábbiak szerint történő kezeléséhez.

Üdvözlünk, és köszönjük, hogy felkerested a www.eletepitok.hu weboldalt (a továbbiakban "Weboldal") és annak jelen Adatvédelmi tájékoztatóját (a továbbiakban "Tájékoztató"). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvasd végig a Felhasználási feltételeket és a jelen Tájékoztatót. A jelen Szabályzatban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések alatt a Felhasználási feltételekben nagy kezdőbetűvel írt fogalmakat kell érteni.

Amennyiben kérdésed, észrevételed merül fel, kérjük, fordulj a Weboldalt üzemeltető M.C.DIRECT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasághoz (székhely: 1145 Budapest, Róna u 127/B., cégjegyzékszám: 01-09-567856; adószám: 12238185-2-42.; a továbbiakban "Adatkezelő") mint adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: eletepitok@mcdirect.hu
telefonszám: +36 1 467 7090
levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 128
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122164/2017.

A Felhasználók a Weboldalra történő regisztráció során, illetve a Weboldal vonatkozó felületein adhatnak meg magukról adatokat, információkat.
A Felhasználóknak a Weboldal használatához regisztrálniuk kell. A Weboldalra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. A felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy 16. életévét betöltötte.

I. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

1.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeli:

  • a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása, a szolgáltatás nyújtása, ezen belül a felhasználók tájékoztatása a szolgáltatással, a Weboldallal kapcsolatos eseményekről;
  • közvetlen üzletszerzés, reklámozás: Az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.  
  • a Weboldalon keresztül szervezett nyereményjátékok lebonyolítása;
  • piackutatás, kérdőívek kitöltetése, fogyasztói felmérések, statisztikák készítése.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat, valamint az általa a Bónusz kérdésekre adott válaszokat az Adatkezelő – akár automatizált rendszer segítségével - elemzi és az így kapott, a Felhasználó személyes preferenciáira vonatkozó információkat a Felhasználó részére kiküldésre kerülő direkt marketing üzenetek tartalmának, valamint a Weboldalon a Felhasználó belépése után megjelenő hirdetési csíkokon (banner), illetve egyéb felületeken elhelyezett reklámok/tartalmak kialakítása, összeállítása céljából felhasználja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Weboldalon történő regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

2.) A kezelt adatok köre

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:
Azonosító adatok: vezetéknév, utónév, karakternév, jelszó.
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: e-mail cím, lakcím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet ajtó, telefonszám). Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a felhasználónak reklámok,
Egyéb adatok: születési idő, nem, valamint a regisztrációt követően megadható a születési hely.

A Weboldal használata során továbbá a Felhasználó személyes preferenciáit érintő Bónusz kérdések megválaszolására is kérhetjük a Felhasználót. A Felhasználó által a kérdésekre adott válaszokat rögzítjük. A válaszadás minden esetben önkéntes.

Az adatkezelés egységes, így valamennyi adat kezelése a fenti 1. pontban meghatározott célokat szolgálja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet a Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció alkalmával adnak meg.

A Weboldal szolgáltatása helyettesíthető, annak igénybe vétele a Felhasználó számára mellőzhető, őt ezért hátrányt nem éri. A Weboldal üzemeltetéséért, a szolgáltatások igénybe vételéért, a nyereményjátékokban való részvételért az Adatkezelő díjat nem kér, a szolgáltatásokat ingyenesen nyújtja. Az ingyenességet az Adatkezelő reklámozás útján biztosítja, így a részvétel feltétele az adatok megadása, és a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás. Az önkéntesség abban jelenik meg, hogy a Felhasználó szabadon dönt arról, hogy regisztrál, és igénybe veszi a Weboldal szolgáltatásait. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez adott hozzájárulást a Felhasználó visszavonhatja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé (így pl. nyereményjáték esetén az adózási szabályok), amely tényről Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat? Adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az adattovábbításról az Adatkezelő a felhasználót tájékoztatja.

5. Az adatok törlése

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Mivel az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

6.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás e-mailben kérhető a eletepitok@mcdirect.hu e-mail címen vagy postai úton a 1590 Budapest, Pf.: 128 postacímen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
Felhasználó jogosult a Weboldalon a "Profil" menüpont alatt található "Személyes adatok" almenüpontban módosítani, vagy kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az eletepitok@mcdirect.hu e-mail címen vagy postai úton a 1590 Budapest, Pf.: 128 postacímen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését – részben vagy egészben – az eletepitok@mcdirect.hu e-mail címén vagy postai úton a 1590 Budapest, Pf.: 128 postacímen ingyenesen, indokolás nélkül. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről (és ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről), és törli a Felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából. Ezt követően az Adatkezelő a személyes adatokat törli, és azokat semmilyen célra nem használja fel.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési célból (1.2. pont), így az ezen célú adatkezeléshez való hozzájárulását külön visszavonhatja. Ezt megteheti a Felhasználó a közvetlen üzletszerzési célú elektronikus levelekben (hírlevelekben) erre a célra közölt linken keresztül vagy egy lemondó nyilatkozatnak az alábbi címek bármelyikére történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 1590 Budapest, Pf.: 128 postacím vagy az eletepitok@mcdirect.hu e-mail. Amennyiben a Felhasználó kizárólag a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez való hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a 1. pontban meghatározott egyéb célokra továbbra is jogosult a Felhasználó adatait kezelni.
Az adatok módosításához vagy törléséhez Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő fent írt elérhetőségein, és itt jelezheti panaszait is. A panaszokat az Adatkezelő minden esetben kivizsgálja.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

7.) Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag Az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak Az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
CID Cég-Info Kft.
Adatfeldolgozó
e-mail: info@cid.hu
telefonszám: +36 1 350 0479
levelezési cím: 1145 Budapest, Róna utca 127. B. ép.
Adószám: 12150652-2-42.
Adatfeldolgozási tevékenység: technikai háttér biztosítása

8.) Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

Amennyiben az érintett az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban részt vesz, köteles elfogadni a játékszabályzatot. A részvétel esetén további adat megadása nem szükséges. Az Adatkezelő az érintett megadott adatait felhasználja a nyertes felhasználó értesítése érdekében (felhasznált adat: név, e-mail cím, telefonszám), valamint a nyeremény eljuttatása érdekében (felhasznált adat: levelezési cím).

II. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

III. TECHNIKAI ADATOK ÉS COOKIE-K KEZELÉSE

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

-   megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
-   emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
-   elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
-   figyelemmel kísérik a hirdetések hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookiekról az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Tájékoztató a Felhasználási feltételekkel együtt érvényes. Amennyiben jelen Tájékoztató valamely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a Tájékoztató többi pontjának érvénytelenségét.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával Felhasználó elfogadja a módosított Tájékoztatót.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

M.C.DIRECT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő

Budapest, 2014. február 17.