Játékszabályzat


Közzétéve: 2017. 05. 12. • Frissítve: 2017. 06. 14.


1. A Szabályzat hatálya, a szervező személye

Jelen Játékszabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") hatálya kizárólag a www.eletepitok.hu weboldalon (továbbiakban: "Weboldal") szervezett nyereményjátékokra (továbbiakban: "Játék") terjed ki.

A Játék szervezője az M.C.DIRECT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Róna u 127/B., cégjegyzékszám: 01-09-567856, adószám: 12238185-2-42., eletepitok@mcdirect.hu, telefonszám: +36 1 467 7090, levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 128., továbbiakban: "Szervező").

A Szervező a lebonyolítás során igénybe veszi a CID CÉG-INFO Kft.-t (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 127. B. ép., cégjegyzékszám: 01-09-466339, adószám: 12150652-2-42, továbbiakban: "Közreműködő").

2. Jogi minősítés

A részvétel feltétele a felhasználók regisztrációja, és a szabályzatok elfogadása. A játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.

3. Részvétel a játékban

A játékban azon személyek vehetnek részt, akik a Weboldal regisztrált felhasználói. A felhasználók nem kötelesek részt venni a játékban, a Weboldal szolgáltatásait a részvétel nélkül is teljes körűen használhatják. A részvételhez nem szükséges további adatok megadása, a részvétel, a sorsolás a regisztrációval biztosított.

A regisztrált felhasználók közül csak azon személyek vehetnek részt, akik a regisztráció során valós adatokat adnak meg. A Szervező az adatok valódiságát nem ellenőrzi, de ha utóbb kiderül, hogy a felhasználó valótlan adatot adott meg, a Szervező jogosult a felhasználó kizárására akár a Játékból, akár a Weboldalról, jogosult továbbá a nyeremény visszavonására.

A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen magyar állampolgár vehet részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Közreműködő munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A felhasználók kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak. Amennyiben valaki más adataival regisztrál, a játékból kizárásra kerül.

4. Nyeremények

A Nyereményeket a Szervező az egyes sorsolásokra külön-külön határozza meg. A nyeremények száma, értéke sorsolásonként eltérő lehet. A Szervező elsősorban vásárlási-, vagy ajándékutalványt biztosít nyereményként.

A Weboldalon, vagy a Játék promócióiban közzétett, a nyereményeket ábrázoló képek illusztrációk. A nyereményeket a Szervező nem forgalmazza, így a fogyasztóvédelmi szabályok szerint nem tekinthető kereskedőnek. Mindezek alapján a szavatossági jogokat a nyertes felhasználó a forgalmazóval (kereskedővel) szemben gyakorolhatja, akinek adatairól szükség esetén a Szervező tájékoztatást ad.

5. A játék menete

A Játék ismétlődő. A Szervező az egyes Játékok lezárulta után szabadon dönt arról, hogy mikor indít újabb játékot.

A Szervező a Játék elején közzétesz egy képet, amely el van takarva. A felhasználók a kép alatti "Klikk" gombra kattintással klikkelhetnek. Minden klikkelés felfed egy pixelt a képből.

A Szervező a Játék elején kisorsol egy számot. A szám egy előre meghatározott tartományból kerül kiválasztásra. Amennyiben a klikkelések száma eléri a kisorsolt számot, a Játék lezárul. A nyertes minden esetben az a felhasználó, akinek a klikkelésével a kisorsolt szám elérésre került.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. Az egyes sorsolásokkal veszi kezdetét az adott Játék. A Szervező szabadon választja meg a sorsolás módját.
A Játék lezárulta után a Szervező jogosult újabb Játékot indítani. A Játékok minden esetben függetlenek a korábban már lezárt Játékoktól.

A fentiek alapján tehát a Szervező soha nem a nyertes személyét sorsolja, hanem azt a klikkszámot, amelynek elérése esetén a Játék lezárul. A nyertes minden esetben az adott klikkszámot elérő felhasználó.

A Szervező a Játék rövid leírását a Weboldal főoldalán közzéteszi.

6. Nyeremények

A felhasználók minden játékban szinteket érhetnek el. A felhasználók minden újabb játékot első szinttel kezdenek, függetlenül a korábbi Játékokban elért szintektől, nyereményektől. A felhasználó szinteket elsősorban a klikkelései számával léphet. Az egyes szintekhez eltérő nyeremények tartoznak. Amennyiben a Szervező másként nem dönt, a nyeremény minden esetben meghatározott összegű vásárlási-, vagy ajándékutalvány.

Az egyes szintek és az azokhoz tartozó nyeremények:

Szint

Megnyerhető valódi összeg

Szükséges Klikkszám

0

5000 Ft

500

1

15000 Ft

1500

2

35000 Ft

2000

3

60000 Ft

2500

4

85000 Ft

2500

5

115000 Ft

3000

6

145000 Ft

3000

7

175000 Ft

3000

8

210000 Ft

3500

9

250000 Ft

4000

A felhasználó azáltal is növelheti szintjét, hogy az 5. pontban írtak szerint közzétett, és klikkelések útján pixelenként felfedett képen található tárgyat, személyt, fogalmat, más dolgot kitalálja.

A Szervező a kép egyes felfedettségi szintjeinél segítséget adhat a megfejtéshez.

A Szervező minden esetben közzéteszi az adott képnél, hogy a helyes megfejtés hány klikkszámnak felel meg. Amennyiben a felhasználó megfejti a képet, a megadott klikkszám hozzáadódik az addig elért klikkszámaihoz, ez azonban nem jelenti azt, hogy az adott felhasználó nyer. A nyertes minden esetben az a felhasználó, akinek a klikkszámával először elérésre kerül a kisorsolt klikkszám.

A Szervező csak a helyes megfejtést fogadja el. A Szervező a helyes megfejtést előre meghatározza. Amennyiben a felhasználó megfejtése a Szervező által előre meghatározott megfejtéstől eltér, a megfejtés nem tekinthető helyesnek (így pl. ha a meghatározott megfejtés "faasztal", az "asztal, "kisasztal", "egy asztal" megfejtések nem helyesek).

Amikor a Játék – a kisorsolt klikkszám elérésével – lezárul, a Szervező megnevezi a nyertes felhasználót. Ezt követően a felhasználó nyereménye attól függ, hogy a klikkelések száma és az esetleges megfejtés alapján milyen szintet ér el.

7. A nyertesek értesítése

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti telefonon, e-mailben, vagy írásban a nyeremény átvételének részleteiről. A jelen szabályzat alapján nyertes felhasználó a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a Játék lezárását követő 30 napon belül jogosult.

Az értesítés kézhez vettnek minősül az alábbi esetekben:

 • az értesítő e-mailt a Szervező a felhasználó megadott e-mail címére elküldte, és a kézbesítés sikeres (a kézbesítési visszaigazolás a Szervezőhöz megérkezett)
 • a megadott telefonszámon a Szervező a felhasználót szóban értesíti
 • az ajánlott küldeményként feladott levél postára adásától öt munkanap eltelt, vagy a tértivevénnyel feladott értesítő levelet a felhasználó, vagy meghatalmazottja átvette.

Nem veheti át a nyertes a nyereményt az alábbi esetekben:

 • A nyertes értesítése sikertelen, és ez a Szervezőnek nem felróható
 • A nyertes az értesítés ellenére a nyereményért 30 napon belül nem jelentkezik
 • A nyertes felhasználót a Szervező kizárja.

A fenti esetekben a nyeremény nem kerül átadásra, a Szervező pótnyertest nem nevez meg.

A Szervező a nyertes felhasználónevét és a nyereményt a Weboldalon közzéteszi. A nyertes a nyereményét személyesen veheti át. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes kérésére a Szervező vállalja a nyeremény postai kézbesítését, a kézbesítés sikertelenségéért való felelősség minden esetben a nyertest terheli. A kézbesítésért a Szervező nem felelős.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget és az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

8. Adatkezelés

A Szervező a felhasználó személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
A játékkal összefüggésben a Szervező kizárólag a felhasználó regisztrációkor megadott adatait kezeli.

7. Kizárás

A Szervező jogosult kizárni mindazon felhasználókat, akik a Játékban, vagy a Szervező által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy a Szervezőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek.

A Szervező jogosult kizárni mindazon felhasználókat, akik:

 • nem felelnek meg a részvételi feltételeknek
 • a regisztráció során valótlan adatokat adnak meg
 • többször regisztrálnak a játékra
 • más személy adatait felhasználva regisztrálnak
 • a jelen játékban, a Szervező, vagy partnere által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el
 • Szervezőt, vagy partnerét bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek
 • nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el
 • nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szervező nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

A Szervező semmilyen módon nem tehető felelőssé azért, hogy az általa fenntartott bármely weboldal a játék időtartama alatt nem volt elérhető.

A felhasználó csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználót ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A felhasználók semmilyen igényt nem támaszthatnak arra hivatkozva, hogy meghatározott klikkszám, a kép megfejtése, korábbi nyeremény, vagy bármilyen más körülmény okán a nyereményre igényt tartanak a kisorsolt klikkszámot elérő nyertessel szemben.

9. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát.
A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.